§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu “Komentatorski Champion” jest: Precio S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Leonarda 1A/1, 60-654 Poznań, NIP 782 259 00 66, REGON 362363179, adres e-mail: biuro[małpka]precio.pl, nr telefonu +48 61 250 24 42. (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „Komentatorski Champion” (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 2. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w Konkursie.
 3. „Konkurs” – Konkurs „Komentatorski Champion”, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 4. „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
 5. “Etap Konkursu” – poszczególna część Konkursu.

§ 3 REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.precio.pl firmy Precio S.C. oraz do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w ostatni piątek danego miesiąca (zaczynając od 26.03.2021) o godzinie 18:00 i trwać będzie do godziny 22:00 podczas 4-godzinnej transmisji live. Dokładny termin wydarzenia można śledzić na: https://www.facebook.com/preciopl/events/
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem fanpage Facebook Organizatora.
 3. W Konkursie łącznie zostanie przyznana 1 nagroda – po zakończeniu całości Konkursu. Nazwiska Zwycięzcy Konkursu zostanie podane w ciągu 15 minut od  zakończenia Konkursu.

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.
 5. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia Konkursu, a Prace Konkursowe zwycięskie także do celów promocji i reklamy Organizatora.
 6. Zwycięzca zobowiązuje się podesłać zdjęcia otrzymanej Nagrody w ramach dowodu społecznego dla przyszłych Uczestników Konkursu.

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na fanpage Facebook, należącym do Precio S.C., dostępnych pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/preciopl/ . Na fanpage znajdzie się wydarzenie konkursowe https://www.facebook.com/preciopl/events/ oraz relacja live z Konkursu. Uczestnik, aby wziąć w nim udział, musi dodać komentarz pod relacją live.
 2. Pierwszy Uczestnik, który doda komentarz uruchomi odliczanie zegara konkursowego. Zegar zacznie odliczać 5 minut. Wówczas miniaturka profilowa Uczestnika pojawi się na relacji live.
 3. Kolejny Uczestnik, który skomentuje konkursową relację live spowoduje ponowne odliczanie 5 minut. Podczas relacji live będą widoczne miniatury profilowe trzech Uczestników, którzy jako ostatni wpisali komentarz.
 4. Relacja live trwać będzie maksymalnie 4 godziny. Jeżeli do tego czasu nie zostanie wyłoniony Zwycięzca na 30 sekund przed zakończeniem relacji live ostatni komentarz wygra Nagrodę. Wówczas miniatura Uczestnika zostanie oznaczona jako CZEMPION, która jednoznacznie określa kto wygrał Nagrodę.  
 5. Uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje Regulamin Konkursu «Komentatorski Champion» oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Komisja dokona oceny zgłoszeń, prawidłowość przebiegu Konkursu oraz systemowo wyłoni Zwycięzcę.
 7. Każdy Uczestnik może wielokrotnie komentować konkursową relację live.

W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 30 dni od przyznania Nagrody traci on prawo do nagrody. Po tym czasie, jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, a nieodebrana przesyłka zawierająca Nagrodę powróci do Organizatora, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 1. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§ 8 NAGRODY

 1. Nagroda w Konkursie jest każdorazowo podana trakcie trwania relacji live na fanpage Precio.pl w portalu społecznościowym Facebook oraz w wydarzeniu dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/preciopl/events/
 2. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wskazanych danych jest niezbędne dla celów podatkowych i zostaną one przekazane organowi podatkowemu.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez automatyczne wyrażenie akceptacji Regulaminu w przystępując do komentowania relacji live na profilu Organizatora zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na kanale Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.
 5. Celem wydania nagrody oraz rozliczenia podatku Organizator zwróci się do Zwycięzcy o potwierdzenie wydania nagrody poprzez email.
 6. W celu uchylenia wątpliwości Organizator oświadcza, iż będzie ponosił koszty podatkowe Konkursu, w szczególności odprowadzi podatek od Nagród do właściwego urzędu skarbowego.
 7. Zwycięzca/Laureat nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości pieniężnej nagrody.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w komentarzu, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany potwierdzeniem odbioru paczki w obecności przewoźnika przez Zwycięzcę Konkursu.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
  1. Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
  2. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
  3. Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas trwania Konkursu licencji niewyłącznej do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w celu, zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań:
   1. wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  2. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
   1. wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
  3. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1):
   1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
  4. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu.
  5. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
  6. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
  7. Wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. Zwycięzcy Konkursu, na żądanie Organizatora, podpiszą umowy potwierdzające udzielenie licencji lub przeniesienie majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac, co jest warunkiem otrzymania Nagrody.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Precio S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Leonarda 1A/1, 60-654 Poznań, NIP 782 259 00 66, REGON 362363179, adres e-mail: biuro[małpka]precio.pl, nr telefonu +48 61 250 24 42.
 2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą także przetwarzane dla celów podatkowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy biuro[małpka]precio.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń.
 7. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
 8. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 9. Administrator i podmiot, o którym mowa w ust. 4, mogą powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji podatkowej.
 10. Zwycięska Praca Konkursowa oraz imię i nazwisko jego autora zostaną opublikowane na kanale YouTube Organizatora.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników na adres: Precio S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Leonarda 1A/1, 60-654 Poznań, adres e-mail: biuro[malpka]precio.pl, nr telefonu +48 61 250 24 42..
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o sposobie jej obwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem: e-mail biuro[malpka]precio.pl.
 4. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez napisanie komentarza (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) pod relacją LIVE na fanpage Organizatora.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.